محمد رضا لواسانی http://www.mlavasani.ir 2019-03-22T04:37:43+01:00 text/html 2018-10-18T13:29:32+01:00 www.mlavasani.ir Mohammadreza Lavasani CV http://www.mlavasani.ir/post/11 <p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Personal Details:</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Name:<span style="white-space:pre"> </span>First name: Seyed Mohammad Reza&nbsp; &nbsp; Last name: Lavasani</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Website:&nbsp; Mlavasani.ir<span style="white-space:pre"> </span>LinkedIn: linkedin.com/in/lavasani</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Civil Engineer - Structural construction quality Inspector&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Personal Characteristics:</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Responsible, honest, dedicated, organized and dependable&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Ability to work both individually or in groups</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Not effected by working under pressure</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Ability to simplify complicated tasks and find a way to do it fast</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Ability to work on irregular working hours, unsupervised</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Enthusiastic and quick learner of new skills and software</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Ability to listen and follow instructions accurately</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Positive Organizational, oral and written communication skills</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Learning quickly how to operating computer software</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Learning quickly how to operate machines and tools</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Education:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">2001 - 2005<span style="white-space:pre"> </span>Mathematic-Physic<span style="white-space:pre"> </span>Pishgam high school&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">2007 - 2012<span style="white-space:pre"> </span>Civil engineering<span style="white-space:pre"> </span>University of Bahonar, Kerman, Iran</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Final projects: Bridges composing reinforced and pre-stressed concrete, Design steel and concrete structure.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Professional courses:</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">April 2013<span style="white-space:pre"> </span>Space Structures<span style="white-space:pre"> </span>University of Bahonar, Kerman, Iran</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Sep-Nov 2016<span style="white-space:pre"> </span>Building Constructing<span style="white-space:pre"> </span>TCEO&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Jan-Feb 2017<span style="white-space:pre"> </span>Welding inspection<span style="white-space:pre"> </span>Tubi Tak</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Work History:&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">July 2018 – Now<span style="white-space:pre"> </span>Strabag AG, Graz, Austria</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Technical Draft Person</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Duties and responsibilities include:</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><span style="white-space:pre"> </span>Drawing, Drafting, and preparing the drawing plans and blue prints mostly for building facing using the CAD software like Autodesk AutoCAD</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><span style="white-space:pre"> </span>Shop drawing Façade elements&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">September 2012 – December 2017<span style="white-space:pre"> </span>Saze Joosh Gostar Persia, Tehran, Iran&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Senior Civil Engineer – Structural building construction supervisor</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Duties and responsibilities include:</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Inspecting and control the quality of structural buildings’ construction</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Construction engineer, site manager, and supervisor</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Steel structure QC: Material, Welding process, Production, fabrication, and Installation process quality inspection</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>QC: Control the quality of constructions' structures, materials, and safety</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Determine quality of welds and general quality of materials and process using NDT methods in building structures, CWI, VT, PT, Dimensional control.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Drawing, Drafting, Controlling, and preparing the shop drawing plans and blue prints using the CAD software like Autodesk AutoCAD</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Torque meter and measure the pre-stressed force for bolting steel structures</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Manage and Assist the other employees and contractor to calibrate their machines and tools to reach the highest standards.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Solving the unpredictable problem and present the most beneficial solution and instructions to prevent from reoccurring.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Teaching and consulting with the workers after finding the errors instead of simply reject their jobs</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Make the most use of equipment and increase the sites efficiency</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Office work:</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Providing official quality reports for clients and employer</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Optimizing, Organize, coordinating, and oversee construction sites.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">•<span style="white-space:pre"> </span>Estimating total cost and preparing schedules as well as coordinate and fixing the problems with other employees or contractors to stay on the timeline.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">July 2007 – September 2012 Short-time jobs and internship in various corporations</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Duties include:</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><span style="white-space:pre"> </span>Work as Constructor, Foreman, Engineer, and block manager at concrete structure of Iran’s national jewelry museum</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><span style="white-space:pre"> </span>Keep the record of other employees and machine operators</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><span style="white-space:pre"> </span>Understanding and reading plans and blue prints and make sure jobs go as the designer planned and prepare as-built drawings</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><span style="white-space:pre"> </span>Reporting problems and inaccuracies to the superiors</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><span style="white-space:pre"> </span>Working in concrete and steel structure sites</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><span style="white-space:pre"> </span>Preparing timetable schedule and make sure the task follows the timetable and report the delays and try to reduce them</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">&nbsp;September 2014 – December 2017<span style="white-space:pre"> </span>Autumn Decor, Atashdan.ir Tehran, Iran&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Duties include:</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><span style="white-space:pre"> </span>Small business owner</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><span style="white-space:pre"> </span>Website developer</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><span style="white-space:pre"> </span>Design decorative metal home appliances specially ethanol fireplaces</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><span style="white-space:pre"> </span>Improving the mechanism of ethanol fireplaces during years</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><span style="white-space:pre"> </span>Design and preparing CNC laser cutting plans, Planning welding procedures</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">sheet metalworking: understanding and design based on CNC laser cutting, simple cut swivel bending, press brake bending, rollers, spinning, and polishing procedures</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><span style="white-space:pre"> </span>Bend metal sheets using press brake and swivel bending machines&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">QC: inspect and control the quality in each level</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><span style="white-space:pre"> </span>Marketing: Talking to potential customers and interior designers</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Skills and certification:</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><span style="white-space:pre"> </span>Quality control and supervising of building steel structures and other metal objects fabrication</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><span style="white-space:pre"> </span>Quality control and supervising of Reinforced Concrete structures</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><span style="white-space:pre"> </span>Qualified level III supervisor and constructor by Iran’s municipality of urban development, Tehran construction Engineering organization</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font size="3" face="times new roman, times, serif"><span style="white-space:pre"> </span>Quality control and Constructing metal structures</font></p><div style="text-align: left;"><br></div> text/html 2016-10-17T20:30:00+01:00 www.mlavasani.ir Mohammadreza Lavasani رزومه و سوابق کاری محمد رضا لواسانی (مهندس عمران) mlavasani.ir http://www.mlavasani.ir/post/5 <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; margin-right: 40px;"><span style="font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma;"><span style="font-size: 20px;"><span style="font-weight: bold;"><font color="#cccccc">با سلام</font></span></span></span></p><p style="margin-right: 40px;"><font color="#cccccc" face="b homa, b homa, tahoma"><span style="font-size: 20px;"><b>MLavasani.ir</b></span></font></p><p style="text-align: center; margin-right: 40px;"><a href="http://mlavasani.ir" target="_blank" title=""><font size="6">&nbsp;ورود به سایت اصلی : mlavasani.ir</font></a></p><p style="font-family: 'Times New Roman'; margin-right: 40px;"><font size="6"><a href="mlavasani.ir" target="" title=""></a></font></p><div dir="rtl"><div dir="rtl"><div dir="rtl"><div dir="rtl"><div dir="rtl"><div dir="rtl"><p style="text-align: center; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><span style="font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma;"><span style="font-size: 20px;"><br></span></span></p><p style="text-align: center; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><span style="font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma;"><span style="font-size: 20px;">&nbsp;مهندس عمران از دانشگاه باهنر کرمان</span></span></p><p style="text-align: center; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><span style="font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma;"><span style="font-size: 20px;">کنترل ، نظارت و&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma; font-size: 20px;">اجرا</span><span style="font-size: 20px; font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma;">&nbsp;در پروژه های اسکلت فلزی &nbsp;و&nbsp;</span><span style="font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma; font-size: 20px;">اسکلت بتنی‌</span></p><p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><font face="b homa, b homa, tahoma"><span style="font-size: 20px;">نظارت بر کیفیت ساخت پروژه های مسکونی جهت مالکین در پروژه های مشارکت در ساخت</span></font></p><p style="text-align: center; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><span style="font-size: 20px; font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma;">&nbsp; طراحی سازه های مسکونی بتنی و فلزی و همچنین&nbsp;</span><u style="font-size: 20px; font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma;">سازه های صنعتی</u></p><p style="font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><br></p><p style="text-align: center; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><span style="font-size: 20px; font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma;">آماده همکاری در زمینه&nbsp;</span><span style="font-size: 20px; font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma;">طراحی ، نظارت و اجرای کلیه اسکلتهای ساختمانی</span></p><p style="font-weight: bold; margin-right: 40px;"><font face="b homa, b homa, tahoma"><span style="font-size: 20px;"><br></span></font></p><p style="font-weight: bold; margin-right: 40px;"><br></p><p style="font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><span style="font-size: 20px;"><span style="font-family: 'b mitra', 'b mitra', tahoma;">با تشکر</span></span></p><p style="font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><span style="font-family: 'b mitra', 'b mitra', tahoma; font-size: 20px;">سید محمدرضا لواسانی</span></p><p style="font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><br></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><span style="font-family: 'b mitra', 'b mitra', tahoma;"><font size="6">77114656</font></span></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><span style="font-family: 'b mitra', 'b mitra', tahoma;"><font size="6">09124706788</font></span></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><span style="font-family: 'b mitra', 'b mitra', tahoma;"><font size="6">09301200880</font></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin: 0mm 40.3pt 10pt 0mm; text-align: justify; font-size: 14pt; font-family: 'B Jalal'; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="B Nazanin">طراحی و تولید شومینه های الکلی اتانولی برای اولین بار در ایران</font></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin: 0mm 40.3pt 10pt 0mm; text-align: justify; font-size: 14pt; font-family: 'B Jalal'; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://atashdan.ir/" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">شومینه الکلی (اتانولی) پاییز : تولید انواع شومینه دکوراتیو</a></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin: 0mm 40.3pt 10pt 0mm; text-align: justify; font-size: 14pt; font-family: 'B Jalal'; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://alcfp.ir/" style="text-indent: -18pt; font-family: tahoma; font-size: 11px;">شومینه الکلی پاییز</a></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/images/04181554574270678262.png" alt=""></p></div></div></div></div></div></div> text/html 2015-09-09T08:19:10+01:00 www.mlavasani.ir Mohammadreza Lavasani تصاویر برخی از پروژه های انجام شده http://www.mlavasani.ir/post/7 <font face="Mihan-IransansLight" size="5">تصاویر برخی از پروژه های کنترل کیفیت انجام شده در زیر ارسال میگردد</font><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5">کنترل کیفیت پروژه گل مریم، کارفرما سازه پایدار</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://atashdan.ir/QC/sazepaydar%202%20%281%29.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://atashdan.ir/QC/sazepaydar%202%20%281%29.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5">کنترل کیفیت ساخت اسکلت در کارخانه</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://atashdan.ir/QC/sazepaydar%202%20%281%29.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://atashdan.ir/QC/zaf%204%20%284%29.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5">کنترل کیفیت وضعیت نصب اسکلت پیچی</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://atashdan.ir/QC/zaf%205%20%281%29.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://atashdan.ir/QC/other%20%283%29.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5">پروژه اصلاح اسکلت نمایشگاه مبلمان اربیل عراق</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://atashdan.ir/QC/other%20%283%29.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5">اجرای اسکلت ستاد بحران شهرستان رباط کریم</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://atashdan.ir/QC/image007.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5">فونداسیون مجتمع تعاونی 153 واحدی شهرستان پردیس</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://atashdan.ir/QC/image006.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: x-large;">کنترل کیفیت اسکلت پروژه زهره عمار</span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://atashdan.ir/QC/image004.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><br></div></div> text/html 2013-07-31T19:12:20+01:00 www.mlavasani.ir Mohammadreza Lavasani مهندس عمران http://www.mlavasani.ir/post/4 <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: justify;"><font size="6" face="courier new, courier, monospace">بنام خدا</font></div><font size="6" face="courier new, courier, monospace"><div style="text-align: justify;">طراحی اسکلتهای بتنی و فلزی جهت ساختمانهای مسکونی و صنعتی و کارخانجات چند طبقه.</div><div style="text-align: justify;">سقفهای کامپوزیت ، ترکیبی ، دال بتنی ، عرشه فولادی.</div><div style="text-align: justify;">طراحی اقتصادی در بهینه ترین حالت. سبک سازی. طراحی اجرایی. تغیر کاربری و مقاوم سازی.</div></font></blockquote><font size="6" face="courier new, courier, monospace"><div style="text-align: justify;">خدمات تهیه جواز و برگه های مهندس محاسب ، معمار ، برق و مکانیک و نظارت.</div></font><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: justify;"><font size="6" face="courier new, courier, monospace">انجام پروژه های EPC. نظارت بر اجرای صحیح و اصولی مطابق نقشه ارایه شده.</font></div><font size="6" face="courier new, courier, monospace"><div style="text-align: justify;">ارائه برنامه زمانبندی اجرایی و منطقی.</div><div style="text-align: justify;">انجام صرفا محاسبات کامپیوتری تنها جهت برآورد هزینه طرح ، همکاری با شرکتهای مهندسی و طراحی توسط نرم افزارهای رایج از جمله Etabs پذیرفته میشود.</div><div style="text-align: justify;">همراه با ارایه نمونه کار</div></font></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="text-align: justify; margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;"><font size="6" face="courier new, courier, monospace">mlavasani.ir &nbsp; &nbsp;09124706788</font></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote> text/html 2013-05-20T19:36:19+01:00 www.mlavasani.ir Mohammadreza Lavasani انجام کلیه فعالیت های عمرانی http://www.mlavasani.ir/post/3 <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma; font-weight: bold; text-align: start;"><font size="6">طراحی ، نظارت و اجرای کلیه اسکلتهای ساختمانی</font></span></div> <div><div style="text-align: justify;"><font face="impact" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-family: impact; font-size: x-large;">طراحی اسکلت فلزی و بتنی تا 15 طبقه (مسکونی و صنعتی)</b></div><div style="text-align: justify;"><p style="text-align: start; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><br></p><p style="text-align: start; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><br></p></div><div style="text-align: justify;"><font face="impact" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="impact" size="5"><b>نظارت مقیم و مهندس مشاور</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="impact" size="5"><b>&nbsp;کنترل پروژه</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="impact" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="impact" size="5"><b>بازسازی و نوسازی</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="impact" size="5"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: impact; font-size: x-large;"><b>دکوراسیون داخلی</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma; font-size: 20px; font-weight: bold; text-align: start;">بازسازی، نوسازی ، مقاوم سازی و تعمیرات ساختمان</span></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="impact" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="impact" size="5"><b>09301200880 لواسانی</b></font></div> </div>