محمد رضا لواسانی http://mlavasani.mihanblog.com 2018-08-13T12:06:43+01:00 text/html 2016-10-17T20:30:00+01:00 mlavasani.mihanblog.com Mohammadreza Lavasani رزومه و سوابق کاری محمد رضا لواسانی (مهندس عمران) mlavasani.ir http://mlavasani.mihanblog.com/post/5 <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; margin-right: 40px;"><span style="font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma;"><span style="font-size: 20px;"><span style="font-weight: bold;"><font color="#cccccc">با سلام</font></span></span></span></p><p style="margin-right: 40px;"><font color="#cccccc" face="b homa, b homa, tahoma"><span style="font-size: 20px;"><b>MLavasani.ir</b></span></font></p><p style="text-align: center; margin-right: 40px;"><a href="http://mlavasani.ir" target="_blank" title=""><font size="6">&nbsp;ورود به سایت اصلی : mlavasani.ir</font></a></p><p style="font-family: 'Times New Roman'; margin-right: 40px;"><font size="6"><a href="mlavasani.ir" target="" title=""></a></font></p><div dir="rtl"><div dir="rtl"><div dir="rtl"><div dir="rtl"><div dir="rtl"><div dir="rtl"><p style="text-align: center; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><span style="font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma;"><span style="font-size: 20px;"><br></span></span></p><p style="text-align: center; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><span style="font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma;"><span style="font-size: 20px;">&nbsp;مهندس عمران از دانشگاه باهنر کرمان</span></span></p><p style="text-align: center; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><span style="font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma;"><span style="font-size: 20px;">کنترل ، نظارت و&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma; font-size: 20px;">اجرا</span><span style="font-size: 20px; font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma;">&nbsp;در پروژه های اسکلت فلزی &nbsp;و&nbsp;</span><span style="font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma; font-size: 20px;">اسکلت بتنی‌</span></p><p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><font face="b homa, b homa, tahoma"><span style="font-size: 20px;">نظارت بر کیفیت ساخت پروژه های مسکونی جهت مالکین در پروژه های مشارکت در ساخت</span></font></p><p style="text-align: center; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><span style="font-size: 20px; font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma;">&nbsp; طراحی سازه های مسکونی بتنی و فلزی و همچنین&nbsp;</span><u style="font-size: 20px; font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma;">سازه های صنعتی</u></p><p style="font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><br></p><p style="text-align: center; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><span style="font-size: 20px; font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma;">آماده همکاری در زمینه&nbsp;</span><span style="font-size: 20px; font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma;">طراحی ، نظارت و اجرای کلیه اسکلتهای ساختمانی</span></p><p style="font-weight: bold; margin-right: 40px;"><font face="b homa, b homa, tahoma"><span style="font-size: 20px;"><br></span></font></p><p style="font-weight: bold; margin-right: 40px;"><br></p><p style="font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><span style="font-size: 20px;"><span style="font-family: 'b mitra', 'b mitra', tahoma;">با تشکر</span></span></p><p style="font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><span style="font-family: 'b mitra', 'b mitra', tahoma; font-size: 20px;">سید محمدرضا لواسانی</span></p><p style="font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><br></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><span style="font-family: 'b mitra', 'b mitra', tahoma;"><font size="6">77114656</font></span></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><span style="font-family: 'b mitra', 'b mitra', tahoma;"><font size="6">09124706788</font></span></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><span style="font-family: 'b mitra', 'b mitra', tahoma;"><font size="6">09301200880</font></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin: 0mm 40.3pt 10pt 0mm; text-align: justify; font-size: 14pt; font-family: 'B Jalal'; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="B Nazanin">طراحی و تولید شومینه های الکلی اتانولی برای اولین بار در ایران</font></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin: 0mm 40.3pt 10pt 0mm; text-align: justify; font-size: 14pt; font-family: 'B Jalal'; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://atashdan.ir/" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">شومینه الکلی (اتانولی) پاییز : تولید انواع شومینه دکوراتیو</a></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin: 0mm 40.3pt 10pt 0mm; text-align: justify; font-size: 14pt; font-family: 'B Jalal'; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://alcfp.ir/" style="text-indent: -18pt; font-family: tahoma; font-size: 11px;">شومینه الکلی پاییز</a></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/images/04181554574270678262.png" alt=""></p></div></div></div></div></div></div> text/html 2015-09-09T08:19:10+01:00 mlavasani.mihanblog.com Mohammadreza Lavasani تصاویر برخی از پروژه های انجام شده http://mlavasani.mihanblog.com/post/7 <font face="Mihan-IransansLight" size="5">تصاویر برخی از پروژه های کنترل کیفیت انجام شده در زیر ارسال میگردد</font><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5">کنترل کیفیت پروژه گل مریم، کارفرما سازه پایدار</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://atashdan.ir/QC/sazepaydar%202%20%281%29.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://atashdan.ir/QC/sazepaydar%202%20%281%29.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5">کنترل کیفیت ساخت اسکلت در کارخانه</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://atashdan.ir/QC/sazepaydar%202%20%281%29.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://atashdan.ir/QC/zaf%204%20%284%29.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5">کنترل کیفیت وضعیت نصب اسکلت پیچی</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://atashdan.ir/QC/zaf%205%20%281%29.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://atashdan.ir/QC/other%20%283%29.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5">پروژه اصلاح اسکلت نمایشگاه مبلمان اربیل عراق</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://atashdan.ir/QC/other%20%283%29.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5">اجرای اسکلت ستاد بحران شهرستان رباط کریم</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://atashdan.ir/QC/image007.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5">فونداسیون مجتمع تعاونی 153 واحدی شهرستان پردیس</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://atashdan.ir/QC/image006.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: x-large;">کنترل کیفیت اسکلت پروژه زهره عمار</span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://atashdan.ir/QC/image004.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><br></div></div> text/html 2013-07-31T19:12:20+01:00 mlavasani.mihanblog.com Mohammadreza Lavasani مهندس عمران http://mlavasani.mihanblog.com/post/4 <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: justify;"><font size="6" face="courier new, courier, monospace">بنام خدا</font></div><font size="6" face="courier new, courier, monospace"><div style="text-align: justify;">طراحی اسکلتهای بتنی و فلزی جهت ساختمانهای مسکونی و صنعتی و کارخانجات چند طبقه.</div><div style="text-align: justify;">سقفهای کامپوزیت ، ترکیبی ، دال بتنی ، عرشه فولادی.</div><div style="text-align: justify;">طراحی اقتصادی در بهینه ترین حالت. سبک سازی. طراحی اجرایی. تغیر کاربری و مقاوم سازی.</div></font></blockquote><font size="6" face="courier new, courier, monospace"><div style="text-align: justify;">خدمات تهیه جواز و برگه های مهندس محاسب ، معمار ، برق و مکانیک و نظارت.</div></font><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: justify;"><font size="6" face="courier new, courier, monospace">انجام پروژه های EPC. نظارت بر اجرای صحیح و اصولی مطابق نقشه ارایه شده.</font></div><font size="6" face="courier new, courier, monospace"><div style="text-align: justify;">ارائه برنامه زمانبندی اجرایی و منطقی.</div><div style="text-align: justify;">انجام صرفا محاسبات کامپیوتری تنها جهت برآورد هزینه طرح ، همکاری با شرکتهای مهندسی و طراحی توسط نرم افزارهای رایج از جمله Etabs پذیرفته میشود.</div><div style="text-align: justify;">همراه با ارایه نمونه کار</div></font></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="text-align: justify; margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;"><font size="6" face="courier new, courier, monospace">mlavasani.ir &nbsp; &nbsp;09124706788</font></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote> text/html 2013-05-20T19:36:19+01:00 mlavasani.mihanblog.com Mohammadreza Lavasani انجام کلیه فعالیت های عمرانی http://mlavasani.mihanblog.com/post/3 <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma; font-weight: bold; text-align: start;"><font size="6">طراحی ، نظارت و اجرای کلیه اسکلتهای ساختمانی</font></span></div> <div><div style="text-align: justify;"><font face="impact" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-family: impact; font-size: x-large;">طراحی اسکلت فلزی و بتنی تا 15 طبقه (مسکونی و صنعتی)</b></div><div style="text-align: justify;"><p style="text-align: start; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><br></p><p style="text-align: start; font-weight: bold; margin-right: 40px;"><br></p></div><div style="text-align: justify;"><font face="impact" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="impact" size="5"><b>نظارت مقیم و مهندس مشاور</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="impact" size="5"><b>&nbsp;کنترل پروژه</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="impact" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="impact" size="5"><b>بازسازی و نوسازی</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="impact" size="5"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: impact; font-size: x-large;"><b>دکوراسیون داخلی</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'b homa', 'b homa', tahoma; font-size: 20px; font-weight: bold; text-align: start;">بازسازی، نوسازی ، مقاوم سازی و تعمیرات ساختمان</span></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="impact" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="impact" size="5"><b>09301200880 لواسانی</b></font></div> </div>